09145334143
04134265135
info@dadaqua.com

پیشگیری از بیماری ماهیان مشاهده پیشگیری از بیماری میگو مشاهده مشاهده مهار جلبک در آکواریوم مشاهده مشاهده راه اندازی با اپلیکیشن

NANO+ Sterilizer

به طور کارآمد و موثر میتواند عامل اصلی بر حفظ زیبایی آکوسیستم باشد.

پیشگیری از بیماری ماهیان مشاهده پیشگیری از بیماری میگو مشاهده مشاهده مهار جلبک در آکواریوم مشاهده مشاهده راه اندازی با اپلیکیشن

NANO+ Sterilizer

به طور کارآمد و موثر میتواند عامل اصلی بر حفظ زیبایی آکوسیستم باشد.

main
fish_diseases_video_d_c
5565656
main
fish_diseases_video_d_c
5565656

فراهم کردن یک محیط آبی سالم و ایمن

در برابر بیماری‌ها و پاتوژن‌ها یکی از مزایای بزرگ NANO+ Sterilizer می‌باشد.

4552522

ماهیان سالم و گیاهان عاری از جلبک

جلوگیری از بیماری‌ها، مهار جلبک‌های سبز و تقویت رشد گیاه تا 50%

کاملاً بی‌ضرر برای گیاهان، ماهیان و میگوها

فراهم کردن یک محیط آبی سالم و ایمن

در برابر بیماری‌ها و پاتوژن‌ها یکی از مزایای بزرگ NANO+ Sterilizer می‌باشد.

4552522

ماهیان سالم و گیاهان عاری از جلبک

جلوگیری از بیماری‌ها، مهار جلبک‌های سبز و تقویت رشد گیاه تا 50%

کاملاً بی‌ضرر برای گیاهان، ماهیان و میگوها

354368756

NANO+ Sterilizer

به صورت هوشمندانه مانع از رسوب‌گذاری (کربنات کلسیم) گردیده

و توسط اپلیکیشن به‌طور ساده هدایت و کنترل می‌شود.

354368756

NANO+ Sterilizer

به صورت هوشمندانه مانع از رسوب‌گذاری (کربنات کلسیم) گردیده

و توسط اپلیکیشن به‌طور ساده هدایت و کنترل می‌شود.

455556

NANO+ CONTROLLER

 

5552244

NANO+ RACTOR

 

455556

NANO+ CONTROLLER

 

5552244

NANO+ RACTOR